FANDOM


NjFlagGrammar

This page needs updating. For the up-to-date English Version, click here.

Da Sumna Edit

Da Njûlan dûdîn sjeh:

Sum Înglis Ohr Gah
A Sçtrû da 'a' un 'scampi' Ah
B Sçtrû da 'b' un 'battle' Ba
C Sçtrû da 'c' un 'critical' Ca
Ç Sçtrû da 'j' un da Franiç vôt 'je' Ça
D Sçtrû da 'd' un 'dog' Da
E Sçtrû da 'e' un 'empty' Eh
F Sçtrû da 'f' un 'full' Fa
G Sçtrû da 'g' un 'garden' Ga
H Sçtrû da 'h' un 'heaven' Ha
I Sçtrû da 'i' un 'hint' Ieh
J Sçtrû da 'y' un 'yacht' Ja
K Sçtrû da 'c' un 'critical' Kuka
L Sçtrû da 'l' un 'listen' La
M Sçtrû da 'm' un 'mother' Ma
N Sçtrû da 'n' un 'new' Na
O Sçtrû da 'o' un 'pop' O
P Sçtrû da 'p' un 'pony' Pa
R Sçtrû da Ehspah 'r' un 'rojo' Ra
S Sçtrû da 's' un 'Sam' Sa
T Sçtrû da 't' un 'tango' Ta
U Sçtrû da 'u' un 'upstairs' U
V Sçtrû da 'v' un 'video' Va
W Sçtrû da 'w' un 'window' Wa
Z Sçtrû da 'z' un 'zebra' Za

Da Sahm Sçpakpunk Klokna Edit

 • Sçtrû môr o Jôropno Sçpâkna, da bildehteh biltsçîp sçeh Mâkiâc + Mânaiâc + Sehdjâc. Hapn dort bêkantet kâtj- Da mâkiâcna a da sehdjâcna kantetitan sjeh ôrjo. Unâl dmnitîna- sçtrû iâc a dorm- kantet sjeh undadorm un da bildehteh orn fuhlsçah ac ohr.
 • Mânaiâcna bêraidû biltjaci an mâkiâcna/gâhakna, înic an iâc a cjepna an ahmbe/mânaji.
  • Rehmvôtna o hapn:
   • Pe sjeh Mâtjû.
   • Djon sjeh zêt jâna.
 • Vôtkapjonna dâhlan dîniâc o da ohr. Te bêkantet dêv 'h'.
 • Ehtsîgahna dêv '-na' ahr da enito o da gah.
  • Tîp - Tîpna
  • Jên - Jênna
 • 'Bê-' njûa bêvôtin mânaiâcna.
  • Pe sjeh... - Pe bêsjeh...

Gâhakna Edit

Çehan sjeh pâp o gâhakna.

Ununal Gâhak Ehtsîgah Gâhak Ununal Mâhjanal Ehtsîgah Mâhjanal
Pe Pêna Pênâ
Te Têna Tênâ
Çe Çêna Çâ Çênâ
Ça Çâna Ça Çânâ
Çi Çîna Çî Çînâ

Iâcna Edit

jkl

Fêhleiâc Edit

mno

Wehjfahrniâc Edit

pqr

Da Dortiâc Edit

stu

Da Uhrpiâc Edit

vwx

Ihstna Edit

yz0

Cjep of Ahmbe/Dorm Edit

123

An Iâcna Edit

456

Puntna a Puntion Edit

Çehan sjeh da onono dîn Njûlan puntna:

Punt Vôt
1 Ono
2 Dûo
3 Dri
4 Fûwa
5 Fip
6 Sês
7 Zêt
8 Okon
9 Aks
10 Dîn

Pêna dêv puntiâna ih njûa ron puntna.

 • 20 (dûdîn) sjeh dûo o dîn.
 • 12 (dîndûo) sjeh dîn a dûo.
 • 433 (fûkandet a dridîndri) sjeh fûwa o kandet, dri o dîn a dri.

Unâl hehplon vôtna sjeh:

Njûlan Înglis
Kandet Hundred
Milsan Thousand
Dînsan Millon
Kansan Billion (LS)

Sahm Dehtehna Edit

Njûlan Înglis
Dâhniâc Hello
Dâhn Gosçan Good Morning
Dâhn Taçk Good Day
Dâhn Têkan Good Afternoon
Dâhn Tuhlian Good Night
Hau sjeh çjosan? How are things?
Çjosan sjeh dâhn/sek, a te? Things are good/bad, and you?
Tâhnna Thanks/Thank you
Pe bêç te. Please
Pe saranta. I'm sorry/I apologise.
Hau sjeh tâ gah? What is your name?
Pâ gah sjeh... My name is...